top of page

VinylVierkant of VinylSquare is een onderdeel van steven thant freelance, Slingerstraat 42, 8820 Torhout. Hierna verder VinylVierkant genoemd. Door onze website te gebruiken, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. VinylVierkant mag deze voorwaarden gelijk wanneer wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door deze wettelijke vermeldingen bij te werken. We moedigen u aan om regelmatig kennis te nemen van de voorwaarden, daar gelijk welke wijzigingen bindend zijn voor u. Op de Algemene Voorwaarden van Vinylvierkant is het Belgisch Recht van toepassing. Alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Brugge.

 

Onze maatschappelijke zetel & betaling

steven thant

slingerstraat 42 . 8820 torhout

steven@stfreelance.be

www.stfreelance.be

+32(0)486 32 04 72

Belfius : BE15 0689 0770 6930

BTW BE 0681.819.730

 

 • Overeenkomst tussen u en VinylVierkant: Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en VinylVierkant wanneer VinylVierkant de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. VinylVierkant kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld in het geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen onregelmatig verliepen of niet betaald werden.

 • Productinformatie: Alle producten die door VinylVierkant aangeboden worden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Productafbeeldingen op de website zijn louter indicatief bedoeld. Het product dat geleverd wordt kan mogelijks afwijken van de afbeelding op de website (i.v.m. met mogelijke verschillen tussen prototypes en productiestukken, variaties die gebeurden tijdens het productontwikkelingsproces of omwille van doorgevoerde productoptimalisaties). VinylVierkant is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten. VinylVierkant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

 • Levering: De levering gebeurt op het adres van de koper, tenzij een apart leveringsadres wordt opgegeven bij de afhandeling van de bestelling op deze website. De leveringskost wordt afzonderlijk aangeduid. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. VinylVierkant doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en trachten wij u een oplossing voor te stellen. VinylVierkant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de orderbevestiging die verstuurd wordt per e-mail na afhandeling van de bestelling op deze website. De prijzen worden aangeduid in euro. Btw, transportkosten en eventuele betalingskosten worden afzonderlijk vermeld. Indien de levertermijn de 30 dagen overschrijdt kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. VinylVierkant blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van de verkoper. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging alleen geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ontvangst van de goederen verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn. De goederen worden geleverd volgens de termijnen welke op de productpagina's van deze website zijn aangegeven. Deze zijn louter indicatief en niet bindend. In geval een combinatie van producten met verschillende levertermijnen worden gekocht, zal de langste levertermijn gehanteerd worden. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

 • Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst: De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen vervolgens teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. In dat geval dient u ervoor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij VinylVierkant worden geleverd. VinylVierkant kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden. De retourzending is door u te betalen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Wij adviseren dat u een verzekerde koerier gebruikt. VinylVierkant kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen. Wij zullen uw bestelling binnen de 30 werkdagen terugbetalen, met uitzondering van de aangerekende verzendingskosten. Het verzakingsrecht, voorzien bij de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument kan niet uitgeoefend worden bij de goederen waarop een personalisatie is aangebracht. Het verzakingsrecht blijft uiteraard behouden voor onvolledige of defecte artikelen.

 • Betaling: Voor informatie over de betalingsmogelijkheden, zie de sectie 'betaalmethoden' op onze website. 

 • Kortingscode: Indien u een kortingscode heeft ontvangen, kunt u deze in mindering brengen van het totaalbedrag van uw bestelling. Deze kortingscode is tijdelijk en beperkt bruikbaar en mag niet worden overgedragen. Het bedrag van de korting is altijd kleiner dan het bestelde bedrag. VinylVierkant verricht geen terugbetaling.

 • Factuur: Bedrijven die bij VinylVierkant bestellen, kunnen een factuur krijgen. Gelieve dit bij “opmerkingen/instructies” te vermelden en er wordt voor gezorgd.

 • Garanties: Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal VinylVierkant zijn tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. VinylVierkant is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen. VinylVierkant zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

 • Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid: VinylVierkant kan niet waarborgen dat zijn websites ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Alle aanbiedingen van VinylVierkant zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. VinylVierkant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. In zoverre de wet dit toestaat, wijst VinylVierkant elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. VinylVierkant zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade. 

 • De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten. VinylVierkant neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.

 • Intellectuele eigendomsrechten: De inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan VinylVierkant.

 

Voor vragen, klachten of informatie kan u ons best bereiken via:

 

VinylVierkant

steven@stfreelance.be

+32(0)486 32 04 72

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY VERKLARING

Steven thant freelance verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij steven@stfreelance.be.

 

Verwerkingsdoeleinden

Steven thant freelance verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a), heeft de klant steeds het recht om de gegevenstoestemming terug in te trekken.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: steven@stfreelance.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

PRIVACY VERKLARING
bottom of page